7914
page-template-default,page,page-id-7914,elision-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
Title Image

Regulamin sklepu internetowego

§1

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet na rzecz kontrahentów/klientów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma: „Pokój” Spółdzielnia Elektrotechniczna ul. Warecka 1 , 91-202 Łódź NIP: 7240001089 REGON: P-000453977. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000115671.

2. Dostęp i korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

§2

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie, jeżeli nie zaznaczono wyraźnie inaczej, są wolne od wad fizycznych. Wszystkie oferowane produkty są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3

Podstawowe ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, po potwierdzeniu pocztą elektroniczną przez pracowników w toku procesu sprzedażowego.

§4

Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT.

§5

1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy podanymi przez Sklep na etapie zamawiania towaru, a ostatecznie określonymi w potwierdzeniu zamówienia.

2. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy w Łodzi, przy ul. Wareckiej 1, w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 14:00.

§6

Możliwe są następujące formy płatności:
• Szybkie płatności – Przelewy24
• Za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi,
• Przelewem. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy,
• Gotówką w kasie, w przypadku odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Wareckiej 1.

§7

Rzeczywisty czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni i zależy od dostępności towaru i momentu złożenia zamówienia lub wpływu płatności. Jest to czas, który potrzebujemy, aby zidentyfikować płatność, skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany, kontaktujemy się z kupującym/klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.

§8

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza stanowiącego załącznik do ww. ustawy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§9

 

1. Klient ma prawo składania reklamacji. Reklamacje należy złożyć mailowo: sklep@elektropokoj.pl lub telefonicznie 607 750 275 z opisem problemu. Reklamowany towar należy po uzgodnieniu odesłać na adres: POKÓJ S.E, 91-202 Łódź. ul. Warecka 1 z dopiskiem REKLAMACJA. Rozpatrujemy reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji i otrzymania reklamowanego towaru. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej podany przez Kupującego. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Klient zobowiązany jest wysłać reklamowany towar na swój koszt, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, naprawiony lub wymieniony towar odsyłamy do Klienta na nasz koszt.

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§10

W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi sklep.

§11

Klient ma prawo do składania reklamacji, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a/mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
b/sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

c/w przypadku Klienta będącego konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

d/ w przypadku Klienta będącego konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

§12

 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia zamówienia przez pracowników sprzedawcy/Sklepu.

§13

1. Przetwarzanie przez Sklep internetowy danych klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest „Pokój” Spółdzielnia Elektrotechniczna z siedzibą w Łodzi, ul. Warecka 1.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez „Pokój” Spółdzielnię Elektrotechniczną wszelkich danych osobowych dostarczonych przez klienta w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci internet i realizacji umowy. Osoby, których dane zostały podane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane osobowe są konieczne do zawarcia umowy i prawidłowego jej wykonania.

§14

 

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

1. Zleceniodawca jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , powierza firmie przewozowej „K-EX” Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, NIP: 959-185-69-95, na podstawie art. 31 ust. 1 ww. ustawy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu usługi przewozowej i pocztowej polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z lub do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę oraz ich doręczania do odbiorców na terenie całego kraju zgodnie z przedmiotem umowy. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje wszelkie dane osobowe gromadzone w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej i elektronicznej podlegających usłudze przewozowej i pocztowej objętej przedmiotem umowy, przy czym przetwarzanie to będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

2. Przy wykonywaniu działalności określonej w ust.1, firma przewozowa zobowiązuje się do przestrzegania: przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych – pod rygorem odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej.

3. Dla zapewnienia należytej ochrony danym osobowym, wskazanych w ust. 1, firma przewozowa zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy.

4. Zleceniodawca ma prawo w każdym czasie kontrolować przetwarzanie przez firmę przewozową powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa oraz z postanowieniami niniejszej Umowy.